شماره های چاپ شده

صفحات کنفرانس فرصت ها،چالش ها و راهکارهای اشتغال و توسعه کسب و کار با تاکید بر ظرفیت های استان هرمزگان

  نام: نام خانوادگی:
موضوع مقاله: عنوان فارسی :
  چکیده فارسی: کلیدواژه فارسی:  
عنوان چاپ: عنوان انگلیسی:
  چکیده انگلیسی: کلیدواژه انگلیسی: