صفحات کنفرانس فرصت ها،چالش ها و راهکارهای اشتغال و توسعه کسب و کار با تاکید بر ظرفیت های استان هرمزگان

  نام: نام خانوادگی:
مدرک: رشته:
  زمینه همکاری: آدرس:  
حمزه دستیار

نام:حمزه دستیار

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:مسئول دبیرخانه همایش
مریم روتابی

نام:مریم روتابی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:مسئول روابط عمومی
فرشاد شمس الدینی

نام:فرشاد شمس الدینی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:مسئول کمیته تبلیغات
علیرضا توحیدی

نام:علیرضا توحیدی

مدرک تحصیلی:کارشناسی مدیریت
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:مسئول کمیته اجرایی