صفحات کنفرانس فرصت ها،چالش ها و راهکارهای اشتغال و توسعه کسب و کار با تاکید بر ظرفیت های استان هرمزگان

  نام: نام خانوادگی:
مدرک: رشته:
  زمینه همکاری: آدرس:  
سید محمد اعرابی

نام:سید محمد اعرابی

مدرک تحصیلی:پروفسور مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:دبیر علمی
طیبه  عباس نژاد

نام:طیبه عباس نژاد

مدرک تحصیلی:دکتری تحقیق در عملیات
موبایل:09173671480
آدرس:
ایمیل:t.abbasnejad@gmail.com
زمینه همکاری:کمیته علمی
علیرضا کوشکی

نام:علیرضا کوشکی

مدرک تحصیلی:دکتری مدیریت دولتی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:کمیته علمی
مسعود ربیعه

نام:مسعود ربیعه

مدرک تحصیلی:دکتری مدیریت صنعتی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:کمیته علمی
علی جمشیدی

نام:علی جمشیدی

مدرک تحصیلی:دکتری مدیریت منابع انسانی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:کمیته علمی
پیام شجاعی

نام:پیام شجاعی

مدرک تحصیلی:دکتری مدیریت
موبایل:
آدرس:
ایمیل:pshojaei@shirazu.ac.ir
زمینه همکاری:کمیته علمی
مسلم علیمحمدلو

نام:مسلم علیمحمدلو

مدرک تحصیلی:دکتری مدیریت
موبایل:
آدرس:
ایمیل:mosleml@shirazu.ac.ir
زمینه همکاری:کمیته علمی
سید هادی میرقادری

نام:سید هادی میرقادری

مدرک تحصیلی:دکتری مدیریت
موبایل:
آدرس:
ایمیل:mitghaderi@shirazu.ac.ir
زمینه همکاری:کمیته علمی
حبیب اله رعنایی کردشولی

نام:حبیب اله رعنایی کردشولی

مدرک تحصیلی:دکتری مدیریت منابع انسانی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:کمیته علمی
سیدنجم الدین موسوی

نام:سیدنجم الدین موسوی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:mousavi.na@lh.ac.ir
زمینه همکاری:کمیته علمی
محمدجواد سلجوقی

نام:محمدجواد سلجوقی

مدرک تحصیلی:دکتری مدیریت
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:کمیته علمی
پیمان متقی

نام:پیمان متقی

مدرک تحصیلی:دکتری مدیریت صنعتی
موبایل:02532103905
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:کمیته علمی
فرهاد وفایی

نام:فرهاد وفایی

مدرک تحصیلی:دکتری مدیریت صنعتی، پژوهش عملیاتی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:کمیته علمی
داوود  حسین پور

نام:داوود حسین پور

مدرک تحصیلی:دکتری مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:کمیته علمی
میر علی سید نقوی

نام:میر علی سید نقوی

مدرک تحصیلی:دکتری مدیریت دولتی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:کمیته علمی
محمد محبی

نام:محمد محبی

مدرک تحصیلی:دکتری اقتصاد محض
موبایل:09173619275
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:کمیته علمی
بیژن عابدینی

نام:بیژن عابدینی

مدرک تحصیلی:دکتری حسابداری
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:کمیته علمی