صفحات کنفرانس فرصت ها،چالش ها و راهکارهای اشتغال و توسعه کسب و کار با تاکید بر ظرفیت های استان هرمزگان

محورهای کنفرانس:

 • ایجاد و توسعه کسب و کار
 • کسب و کارهای مبتنی بر ظرفیت های بندری و کشتیرانی استان
 • فرصت های کسب و کار در گردشگری ساحلی
 • فرصت های گردشگری و اکوتوریسم دریایی استان هرمزگان
 • چالش ها و موانع کسب و کار در بخش شیلات و آبزیان
 • فرصت ها و ظرفیت های آبزی پروری دریایی(تولید فراورده های دارویی ، کشت جلبک، پرورش متراکم میگو، تولید غذای آبزیان، کشت آرتمیا، پرورش صدف های خوراکی،پرورش ماهی در قفس و .....)
 • کسب و کارهای نوین در بازرگانی و بیمه های دریایی
 • حمل و نقل و ترانزیت دریامحور
 • کسب و کارهای مبتنی بر ورزش های ساحلی
 • فرصت های کسب و کار در کشتی سازی و صنایع فرا ساحل
 • بررسی راه های تداوم بخشی رونق تولید در بنگاه های کوچک و کتوسط
 • بررسی راه های اجرایی افزایش تولید داخل کالاهای کشاورزی، توسعه باغات و گیاهان دارویی
 • بررسی برنامه اجرایی مدیریت جایگاه و نقش نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران
 • بررسی راه های تقویت و ترویج فرهنگ جهادی در تولید ثروت، بهره وری و کارآفرینی

 

 • به کارگیری فن آوری در توسعه کسب و کار
 • فن آوری اطلاعات و فرصت های اشتغال در استان
 • شرکت های دانش بنیان و فرصت های اشتغال در استان
 • استراتژی های دانش، انتقال دانش و توسعه کسب و کار
 • کارآفرینی و توسعه کسب و کار
 • نقش فن آوری های نوین در تعاونی ها و توسعه کسب و کار
 • راهکارهای توسعه آموزش های مهارتی برای بهبود کسب و کار
 • بررسی راه های حمایت از اسقرار شرکت های دانش بنیان
 • ارتقای زیست بوم کارآفرینی و شتاب دهی به توسعه شرکت های دانش بنیان
 • توسعه فن آوری های راهبردی و مزیت ساز با رویکرد نیاز محوری و تجاری سازی

 

 • تامین مالی ، بازاریابی و سرمایه گذاری در توسعه کسب و کار
 • افق های نوین اشتغال و توسعه کسب و کار در استان هرمزگان
 • ظرفیت سازی توسعه بازار سرمایه با تاکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی
 • بررسی راه های اجرایی تقویت کمی و کیفی حضور نهادهای مالی در بازار سرمایه
 • طراحی ابزارهای مالی مشتقه برای پوشش ریسک
 • چالش ها و فرصت های فراروی تولید در شرکت های کوچک و متوسط
 • فرصت های صنعت حمل و نقل و توسعه کسب و کار
 • ظرفیت های آمایش سرزمینی و توسعه کسب و کارهای نوین
 • نقش تعاونی های نوع جدید در جذب سرمایه های خرد
 • فرصت های کسب و کار در صنایع دستی استان
 • بررسی نقش بانک ها، نهادهای مالی اعتباری و مشوق ها در توسعه مشاغل
 • نقش دولت در توسعه کسب و کارهای نوین
 • کسب و کارهای مبتنی بر ظرفیت های بازرگانی و بیمه ای در استان هرمزگان
 • بررسی نقش بازارهای سرمایه در توسعه کسب و کار
 • بررسی نقش توسعه کشاورزی در ایجاد کسب و کارهای نوین
 • بررسی چالش ها و فرصت ها و نقش مناطق آزاد در ایجاد اشتغال و کسب وکار
 • بررسی فرصت ها و چالش ها و نقش مناطق ویژه اقتصادی در ایجاد اشتغال و کسب وکار
 • برند سازی و کسب و کارهای نوین
 • بازاریابی و شبکه های اجتماعی و توسعه اشتغال
 • موانع موجود در توسعه بازاریابی و بهبود فضای کسب و کار
 • اقتصاد مقاومتی و توسعه کسب و کار
 • اشتغال و کسب و کارهای بین المللی در استان هرمزگان
 • بررسی نقش بازاریابی اینترنتی در رونق کسب و کار
 • کسب و کارهای مبتنی بر توسعه مناطق روستایی استان

 

 • اشتغال و توانمند سازی نیروی کار
 • بررسی راه های اجرایی حمایت و تقویت شبکه های کسب و کار ، خدمات کارآفرینی و کلینک های کسب و کار
 • بررسی راه های اجرایی بهره گیری از نهادهای بخش غیر دولتی
 • بررسی راه های اجرایی توسعه و تکمیل زنجیره ارزش کسب و کار و اشتغال پایدار
 • بررسی راه های اجرایی پیاده سازی طرح های اشتغال عمومی از طریق جلب مشارکت بخش خصوصی، تعاونی ها و جوامع محلی
 • بررسی راه های اجرایی دسترسی مناسب به اطلاعات مهارتی و توسعه خدمات مشاوره ای
 • بررسی راه های حمایت از کارآفرینی با تاکید بر مشاغل نوپا و نوآورانه به خصوص مشاغل دریا محور
 • بررسی راه های اجرایی توسعه مشاغل خانگی و خرد
 • بررسی راه های تطابق آموزش عالی و مهارتی مبتنی بر نیاز واقعی
 • نقش منابع انسانی در عملکرد بنگاه های اقتصادی
 • سرمایه های معنوی و توسعه کسب و کار
 • سرمایه اجتماعی و توسعه کسب و کار
 • سرمایه انسانی و توسعه کسب و کار
 • سرمایه روانشناختی و توسعه کسب و کار
 • سازمان های مردم نهاد و نقش آن در توسعه کسب و کار
 • کسب و کارهای نوین با نگرش و ورویکرد اسلامی
 • عوامل انگیزاننده توسعه کسب و کارهای نوین
 • عوامل بازدارنده توسعه کسب و کارهای نوین

 

2

ارسال پیام

 
   
نام:  
نام خانوادگی:  
شماره تلفن:  
متن:  
 
کد تصویر  
   
 
L