صفحات کنفرانس فرصت ها،چالش ها و راهکارهای اشتغال و توسعه کسب و کار با تاکید بر ظرفیت های استان هرمزگان

از آنجا که توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران در افق سند چشم انداز ۱۴۰۴ مستلزم وجود راهبردهای مشخص، متقن، عملیاتی و از همه مهم تر هماهنگ و همسو با اسناد بالا دستی کشور از یک سو و تناسب و سازگاری آن با ظرفیت ها، استعدادها و قابلیت های منطقه ای و استانی از طرف دیگر می باشد و نیز با عنایت به فرصت های پیشرفت و توسعه که استان هرمزگان از آن برخوردار می باشد از جمله هم جواری با خلیج فارس، دریای عمان، استقرار در مسیر خطوط کشتیرانی، مجاورت با منابع انرژی و خط لوله صلح، برخورداری از پتانسیل های گردشگری تاریخی و طبیعی، استقرار صنایع بزرگ با توان صادراتی بالا و غیره... می توان با تدبیر و برنامه ریزی های مناسب نسبت به استفاده صحیح از فرصت های مذکور در راستای رشد و توسعه استان و کشور گام های بلندی برداشت. در این راستا دانشگاه هرمزگان با الهام از رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال بر آن است تا کنفرانس فرصت ها و چالش های اشتغال و توسعه کسب و کار با تاکید بر ظرفیت های استان هرمزگان را در تاریخ نوزدهم و بیستم اردیبهشت سال ۱۳۹۷ به صورت ملی منطقه ای برگزار نماید.